Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2013

kostekpo
kostekpo
Reposted frombrzoskvinia brzoskvinia

July 03 2013

kostekpo
5095 3a36
Tolkien 'bout my generation.
Reposted fromTokei-Ihto Tokei-Ihto
kostekpo
5119 1b34
Reposted fromtruelove truelove
kostekpo
5341 ea03 500
Reposted fromtruelove truelove
kostekpo
Reposted fromhogwarts hogwarts

July 01 2013

kostekpo
Reposted frommisgryzli misgryzli
kostekpo
0914 6089 500
kostekpo
5471 337c
Reposted fromkatalama katalama

June 30 2013

kostekpo
7264 98c5
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal
8039 9883
Reposted fromderzw3rg derzw3rg
kostekpo
kostekpo
7344 90ea
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal

June 28 2013

kostekpo
Nie wierzyłem
Stojąc nad brzegiem rzeki,
Która była szeroka i rwista,
Że przejdę ten most,
Spleciony z cienkiej, kruchej trzciny
Powiązanej łykiem.
Szedłem lekko jak motyl
I ciężko jak słoń,
Szedłem pewnie jak tancerz
I chwiejnie jak ślepiec.
Nie wierzyłem, że przejdę ten most,
I gdy stoję już na drugim brzegu,
Nie wierzę, że go przeszedłem.
— Leopold Staff - "Most"
Reposted fromlavelinier lavelinier
kostekpo
7133 5259 500
Reposted fromfungi fungi
kostekpo
8061 2f82 500
Reposted fromSeoman Seoman
kostekpo
8071 df87
Reposted fromcalvados calvados

June 26 2013

5934 31f3
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
kostekpo
5870 80a3 500
Los taki wybrałeś i taki już będzie...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 25 2013

kostekpo
Reposted frommoabitch moabitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl